VTEM Logo

  • diş life
  • diş life
  • diş life
  • diş life
  • diş life
  • diş life
Previous Next
Hamilelik Döneminde Diş Sağlığı

hamilelik (3)Hamilelikte meydana gelen diş ve dişeti problemleri nelerdir?
Hamilelikte hormon seviyeleri belirgin bir şekilde art- maktadır. Progesteron seviyesi menstrasyon siklusun- daki seviyesinden 10 kat östrojen seviyesi ise 30 kat daha yüksek seviyelerde seyretmektedir. Hamilelikte gözlenen hormon seviyelerindeki bu değişime bağlı ola- rak tükürük kimyasının değişmesi sonucu diş çürüğü ve dişeti hastalığı oluşma riskide artmaktadır.
Bu dönemde ağız hijyen eksikliğine bağlı olarak mey- dana gelen plak birikiminin ve buna bağlı gelişen diş eti iltihabının (gingivitislerin) hamilelerde, hamile olmayan bireylere göre daha şiddetli seyrettiği görülmektedir. Yapılan çalışmalarda hamilelikte dişeti hastalığı görülme sıklığının %50 ile %100 arasında değiştiği bildirilmiştir. Bu dönemde dişetlerinde fırçalama esnasında veya ken- diliğinden kanama, renk değişikliği yani kızarıklık, şişlik, yumuşama ve hatta hamilelik epulisi olarak adlandırılan lokal dişeti büyümeleri meydana gelebilmektedir.
Hamilelikte meydana gelen dişeti problemleri nasıl ön- lenir?
Bilindiği gibi etkili ve yeterli plak kontrolü tüm bireyler için büyük önem taşımaktadır. Ancak hamilelikte bu ko- nuda çok daha dikkatli olunmalı ve ağız hijyeni işlemi- ne ve maksimum plak kontrolüne özen gösterilmelidir.
Doğru, etkili ve yeterli diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi ve ara yüz fırçası kullanılarak sadece görülen yüzeyle- rin değil ara yüzlerde biriken plağın da uzaklaştırılması gerekmektedir. Ayrıca hamilelik öncesinde periodontal değerlendirme yapılmalı ve dişeti hastalığı mevcut ise kesinlikle tedavi edilmelidir.
Hamilelikte meydana gelen diş ve dişeti problemleri nasıl tedavi edilir? Antibiyotik ve ağrı kesiciler kulla- nılabilir mi?
Hamilelikte meydana gelen dişeti iltihabı, başlangıç pe- riodontal tedavisi denilen ağız hijyeni eğitimi diştaşı te- mizliği ve profesyonel cila işlemlerinin uygulanmasıyla birlikte kontrol altına alınabilmektedir. Bu söz konusu işlemler başlangıç halindeki dişeti iltihabının tedavisin- de yeterli olacaktır. Ancak hamilelik epulisi dediğimiz lokalize dişeti büyümesi varsa ve bu hastanın çiğneme veya yemek yeme fonksiyonlarını etkiliyorsa cerrahi olarak uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu işlemler has- tanın ağrı duymaması için lokal anestezi uygulaması ile yapılır. Hamilelikte de lokal anestezik maddeler güvenle kullanılabilmektedir. Ayrıca hastalara cerrahi işlemler sonrasında veya mevcut problemin tedavisinde ; para- setamol türevi ağrı kesiciler güvenle verilebilir. Penisilin, sefalosforin ve eritromisin türevi antibiyotikler güvenle reçete edilebilir. Hamilelikte tetrasiklin , siprofloksasin ve aminoglikozidler bebeğin hem dişlerinde hemde diğer
organlarında harabiyete neden olabileceğinden kesinlik- le tercih edilmez.
hamilelik (1)
Tedavi edilmeyen dişeti hastalıkları hamilelikte ne gibi problemler yaratabilir?
Tedavi edilmeyen periodontal hastalıkların hamile bi- reylerde ciddi bir erken doğum riski oluşturduğu (37 haftadan önce doğumun gerçekleşebileceği) ve düşük doğum ağırlığında bebeklerin (2,5 kg’dan az) dünyaya gelebilme riskinin bulunduğu ortaya konmuştur. Perio- dontal hastalığa sahip hamilelerde periodontal açıdan sağlıklı bireylere nazaran düşük doğum ağırlıklı bebek- lerin dünyaya gelme riski 7,5 kat daha fazladır. Yine pe- riodontal açıdan sağlıklı bireylere nazaran periodontitisli hamilelerde 5 kat daha fazla 35 haftadan önce ve 7 kat daha fazla 32 haftadan önce erken doğum riski olduğu bildirilmiştir.
Hamilelerde dental tedaviler hangi dönemde yapılma- lıdır?hamilelik (4)
Diş çürüklerinin tedavisi (dolgu uygulaması) şeklindeki kısa süreli dental uygulamalar hamileliğin her dönemin- de yapılabilir. Ancak daha uzun süreli işlemler (operas- yon, diş çekimi) 14 haftadan sonra yapılmalıdır. Çünkü ilk trimesterde (hamileliğin ilk 3 ayı) bebeğin organla- rının gelişimi söz konusudur. Son trimesterde (hamileli- ğin son 3 ayı) ise vena cava kompresyonu sendromuna
bağlı olarak ana damarlar üzerine baskı olması sonucu hastada senkop gelişerek erken doğum gerçekleşebilir, çünkü bu dönemde uterus dış uyaranlara karşı oldukça hassastır. Bu nedenle uzun süreli tüm dental işlemler 2. trimesterde (3-6. aylar arasında) daha güvenle uygula- nabilmektedir.
Hamilelerde diş çekimi yapılabilir mi ?
Evet. Diğer tüm bireylerde olduğu gibi diş çekimi de hamilelikte güvenle yapılabilir. Diş çekimi dolguya göre daha invaziv bir işlem olduğundan genellikle 2. trimes- terde yapılması önerilmektedir.
hamilelik (2)
Radyografi alınabilir mi ?
Hamilelikte de normal bireylerde olduğu gibi radyografi alınabilmektedir. Ancak, klinik pratikte zorunlu olmadık- ça radyografi alınması tercih edilmemektedir. Radyog- rafi alınması gerekiyorsa 2. trimesterde kurşun önlük koruyucu giydirildikten sonra alınması daha güvenlidir. Alınacak radyografilerin panoramik filmlerden ziyade problemli bölgeye yönelik lokal periapikal radyografiler şeklinde olması daha uygun olacaktır. Yine, az dozda radyasyon alınması için bu lokal radyografilerin dijital olarak alınması eğer dijital imkanı yoksa hızlı filmlerle düşük dozda poz alınarak analog görüntüleme yapılması uygundur.